Detailnejšie informácie o projekte SRI

Detailnejšie informácie o projekte SRI

Základné informácie

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program: Ľudské zdroje
Územná pôsobnosť projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Realizácia: apríl 2019 – december 2022

O projekte

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novovznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

Cieľové skupiny projektu SRI

 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátne orgány,
 • orgány územnej samosprávy,
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,
 • štátne orgány a organizácie pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry a poradenské inštitúcie)
 • kariéroví a výchovní poradcovia,
 • občania.

Používatelia výsledkov projektu SRI

 • profesijné organizácie,
 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátne orgány,
 • orgány územnej samosprávy,
 • školy a školské zariadenia,
 • zamestnanci,
 • uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,
 • žiaci, študenti a absolventi stredných a vysokých škôl,
 • rodičia,
 • kariéroví a výchovní poradcovia.

Hlavné aktivity projektu SRI

AKTIVITA 1

 • identifikácia inovačných lídrov pre sektory hospodárstva v spolupráci so sociálnymi partnermi,
 • analýza sektorov z aspektu definovania požiadaviek na inovačné procesy existujúcich a novovzniknutých zamestnaní,
 • štatistické vyhodnocovanie revízie, tvorby a inovácie národných štandardov zamestnaní,
 • odborné zabezpečovanie metodicko–technickej a koordinačnej činnosti systémovým štruktúram monitorovania potrieb trhu práce (Riadiaci výbor SRI, Aliancia sektorových rád, sektorové rady a ich pracovné skupiny, expertné tímy),
 • reporting plnenia Národnej stratégie zamestnanosti,
 • návrh konceptu rozšírenia informačného systému,
 • prehodnotenie počtu a štruktúry sektorových rád, ich optimalizácia,
 • vizualizácia návrhov sektorových partnerstiev, dohôd a klastrov,
 • vypracúvanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a definovanie sektorových odporúčaní,
 • hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád.

AKTIVITA 2

 • vytvorenie mechanizmu komunikačného portálu na sektorovú identifikáciu zmien v dopyte trhu práce,
 • identifikácia vývojových tendencií obsadzovania a kvality pracovných miest podľa sektorov a vykonávaných zamestnaní vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie,
 • stanovenie relácií medzi povolaniami a programami celoživotného vzdelávania podľa sektorov hospodárstva a ich kvalitatívne hodnotenie vo vzťahu k deklarovaným potrebám sektorov,
 • odborná príprava, školenia pre pracovníkov využívajúcich identifikované zmeny na zlepšenie adaptability pracovníkov a podnikov,
 • návrh systému na tvorbu podkladov pre dynamické podnikové kategórie prác a nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch.

AKTIVITA 3

 • preskúmanie požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti a náplň práce jednotlivých zamestnaní z aspektu komplexnej produktivity zamestnancov s osobitným zameraním na inovačné trendy v sektoroch hospodárstva SR,
 • sumarizácia a interpretácia výsledkov výskumu vplyvu inovácií na jednotlivé zložky kompetenčného modelu a náplní práce zamestnaní v národnom hospodárstve v súvislosti so sledovaním vybraných aspektov,
 • metodika na sledovanie a vyhodnocovanie aspektov výkonnosti a produktivity zamestnancov, ich odborného a profesijného rastu, kvality pracovného prostredia, medzisektorálnych kľúčových kompetencií uplatniteľnosti na trhu práce v kontexte 5–tich typov sektorovo-kompetenčných úrovní,
 • návrh systému na tvorbu podkladov pre dynamické podnikové katalógy prác a nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch,
 • revízia – inovácia NŠZ zverejnených v IS NSP z II. a III. realizačnej etapy NSP,
 • vypracovanie NŠZ u novovzniknutých zamestnaní, resp. doplnenie nezverejnených NŠZ,
 • analýza a tvorba návrhov na rozšírenie štruktúry NŠZ,
 • aktualizácia a inovácia nadväzujúcich dôležitých dokumentov (manuál na tvorbu NŠZ, na prácu s Registrom kompetencií, na prácu s Registrom zamestnaní),
 • tvorba sústavy povolaní.

AKTIVITA 4

 • nastavenie a implementácia systému na pravidelnú aktualizáciu NŠZ na zabezpečenie hodnoverných informácií o aktuálnych a budúcich potrebách zamestnávateľov,
 • aktualizácia, inovácia a rozšírenie IS NSP/SRI, Manuálu na prácu v privátnej zóne IS NSP/SRI a Manuálu na prácu v IS NSP/SRI,
 • vývoj a štandardizácia výskumných nástrojov na pravidelné monitorovanie vývoja v sektoroch s dôrazom na zmeny v požadovaných zručnostiach,
 • analýza aktuálneho stavu využívania klasifikácií, číselníkov a databáz,
 • rozšírenie IS v súvislosti s multidimenzionálnym členením determinantov vývoja zamestnanosti a ukazovateľov výkonnosti trhu práce,
 • monitorovanie vývoja v sektoroch s dôrazom na zmeny v požadovaných zručnostiach, vedomostiach a spôsobilostiach pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách,
 • návrh a riešenie prepojenia na systém Európskych služieb zamestnanosti v súvislosti s poskytovaním zodpovedajúcich informácií o zamestnaniach na zahraničných trhoch práce,
 • systematická aktualizácia klasifikácií, číselníkov a databáz na základe potrieb trhu práce, štatistických zisťovaní, vyhodnocovania trendov v inováciách, nových technológiách a ich vplyvu na zamestnanosť a pracovné činnosti s dôrazom na SK ISCO-08,
 • revízia a aktualizácia Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08,
 • správa klasifikácií, číselníkov a prevodníkov a ich prepojenia na NŠZ, ako napr. ISCED,EKR,SKKR, SK NACE Rev.2,
 • Implementácia prepojenia na Európsku klasifikáciu zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO.

AKTIVITA 5

 • komparatívne analýzy a analýzy zahraničných systémov so zámerom optimalizácie národného systému monitorovania potrieb trhu práce zameraných na:
  • potreby zamestnávateľov,
  • vzdelávanie,
  • vedu, výskum a inovácie,
 • vybudovanie supervízneho medzinárodného pozorovateľského a konzultačného tímu expertov zapojeného do systémového riešenia a nastavovania NP SRI,
 • vybudovanie supervízneho konzultačného tímu expertov zo SR zapojeného do spolupráce so zahraničnými expertmi, členmi sektorových rád a ich pracovných skupín a do systémového riešenia a nastavovania NP SRI,
 • identifikácia príkladov dobrej praxe a ich implementácia do systému celoživotného vzdelávania, monitorovania potrieb trhu práce a do návrhov legislatívnych zmien.

Podporné aktivity projektu

 • Riadenie projektu.
 • Publicita a informovanosť.

NOSNÝ CIEĽ PROJEKTU SRI

Pružný prenos nových inovačných prvkov uplatňovaných v pracovných činnostiach na pracovných miestach v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou IS NSP/SRI.

Riadiaci výbor NSP riadi a koordinuje činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NSP.

Riadiaci výbor SRI tvoria

predseda Riadiaceho výboru:
 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
tajomník:
 • projektový manažér
členovia:
 • traja zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • zástupca Ministerstva hospodárstva SR,
 • zástupca Ministerstva vnútra SR,
 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR,
 • zástupca Ministerstva zdravotníctva SR,
 • zástupca Ministerstva kultúry SR,
 • zástupca Úradu vlády SR,
 • zástupca Štatistického úradu SR,
 • zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,
 • zástupca Republikovej únie zamestnávateľov,
 • zástupca Asociácie priemyselných zväzov a dopravy,
 • zástupca Konfederácie odborových zväzov SR,
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska,
 • dvaja zástupcovia Realizačného tímu SRI,
 • tajomník – zástupca Realizačného tímu SRI.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.