Aliancia sektorových rád

Aliancia sektorových rád

Aliancia sektorových rád garantuje činnosť sektorových rád v Slovenskej republike, ich koordináciou prispieva k zavedeniu nového spôsobu monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.